social media safety

Buying and Selling Safely Online

MPD has seen an increase in robberies associated with buying and selling items using social media such as Facebook Marketplace and Craigslist. 

During an in-person meeting to complete the planned transaction, individuals have been robbed of the item being sold or the money being paid. In some cases, people have been shot. 

Within the last week, reported incidents have occurred in South Minneapolis near the 5400 block of 27th Ave S and the 5700 block of 24th Ave S and in Northeast Minneapolis near the 700 block of Buchanan St NE and the 1900 block of Johnson St NE.

Meeting with a stranger to make a transaction can be a dangerous situation. 

Here are some tips to help buyers and sellers stay safe while meeting to make these transactions:

 • Transactions should only occur in a public place where there is good lighting, surveillance cameras, and with vehicle and pedestrian traffic. Police precincts, coffee shops, and public libraries are good examples of places to meet.
 • Never meet at your home or at a residence. 
 • Do not disclose your personal information. 
 • Check-out the buyer or seller’s social media profile to help determine if he or she is legitimate. 
 • Bring a friend or family member to the transaction. 
 • Have a complete plan in place before leaving for the meeting.
  • Establish a public meeting location.
  • Establish a specific time for the meeting.
  • Establish how funds will be exchanged. Use transaction apps when possible.
  • If paying in cash, only have the payment due on hand. 
  • Be wary and strongly consider canceling if the person changes anything last minute.
 • Trust your instincts! If something doesn’t feel right, cancel the meeting. 
 • Never meet at night, alone, or in an isolated area.

Lee el mensaje en Español abajo.

Comprar y Vender Seguramente

MPD (Policía de Minneapolis) ha notado un aumento de robos asociado con el uso de los medios sociales como Facebook Marketplace y Craigslist, cuando se vende o se compra mercancía.

En el transcurrido de un encuentro para hacer la transacción, las víctimas han sido robado de la mercancía que se vende o el dinero que se paga. En unos casos, las víctimas han sido disparado.

En los últimos 8 días, estos robos han ocurrido en el Sur de Minneapolis en las cuadras 5400 de 27 avenida y 5700 de 24 avenida, y en el Noreste de Minneapolis en las cuadras 700 de Buchanan St y 1900 de Johnson St.

Encontrarse con un desconocido para realizar una venta puede ser una situación peligrosa.

Toma en cuenta estas sugerencias para mantener la seguridad personal cuando se hace estas transacciones:

 • La compra/venta debe de ocurrir en un lugar público donde haiga cameras, iluminación, y bastante trafico de personas y carros. Estaciones de policía, bibliotecas, y cafés son buenos ejemplos donde encontrarse.
 • Jamás encontrarse en su casa o donde vive. 
 • No publique sus datos personales.
 • Averigua la cuenta del vendedor o comprador para saber si es legítimo. 
 • Lleva un amigo o familiar al encuentro.
 • Planea los detalles de la transacción antes de encontrarse.
  • Pónganse de acuerdo de un lugar público para el encuentro.
  • Pónganse de acuerdo de una hora específica para el encuentro.
  • Pónganse de acuerdo sobre el método de pago. Usa una aplicación de transacción cuando sea posible.
  • Si se paga efectivo, solo lleva lo que se debe.
  • Sé alerta y dispuesto a cancelar el encuentro si el otro partido cambia el plan al último momento.
 • ¡Confía sus instintos! Si algo no le parece, cancela el encuentro.
 • Jamás planee una transacción de noche, solo, u en un lugar aislado.

Oromo

Nageenyaan Bituu fi Gurguruu

MPD ‘n meeshaalee miidiyaa hawaasaa kanneen akka ‘Facebook Marketplace’ fi ‘Craigslist’ fayyadamuun bitachuu fi gurguruu wajjin walqabatee saamichi dabaluu isaa hubatee jira.

Marii qaamaan daldala karoorfame xumuruuf geggeeffameen namoonni dhuunfaa meeshaalee gurguramaa jiran ykn maallaqni kaffalamaa jiru saamamaniiru. Yeroo tokko tokko namoonni rasaasaanis rukutamaniiru.

Torban darbe keessatti taateewwan gabaafaman akka ibsutti, Kibba Minneapolis naannoo ‘5400 block of 27th Ave S’ fi ‘5700 block of 24th Ave S’ fi Northeast Minneapolis naannoo ‘700 block of Buchanan St NE’ fi ‘1900 block of Johnson StNE’ keessatti mudataniiru.

Nama hin beekne tokko waliin wal quunnamuudhaan daldala raawwachuun haalli isaa balaa uumuu danda’a. 

Gorsi warri bitanii fi gurguran yeroo wal quunnamanitti, adeemsa daldala sanaa raawwachuuf nageenya isaanii akka qabaatan gargaaran muraasni kunooti:

 • Daldalli bakka uummanni itti baay’atu bakka ibsaan gaariin jiru, kaameeraan hordoffii, akkasumas tiraafikaa konkolaataa fi miillaan deemamu qofa ta’uu qaba. Bakki poolisii, manneen bunaa fi manneen kitaabaa uummataa bakkeewwan gaarii iddoowwan itti wal arganiidha. 
 • Gonkumaa mana keessanitti ykn mana jireenyaatti wal hin quunnaminaa.
 • Odeeffannoo dhuunfaa keessanii hin ibsinaa. 
 • Seera qabeessa ta’uu isaa beekuuf piroofaayila miidiyaa hawaasaa kan bittaa ykn gurgurtaa ilaalaa.
 • Hiriyaa ykn miseensa maatii gara daldala sanaatti afeeraa. 
 • Quunnamtiidhaaf osoo hin deemin dura karoora guutuu qabaachuu.
  • Bakka itti wal argee murteessuu.
  • Wal argee kan yeroo murtooftuu ta’e qofa murteessuu.
  • Akkaataa maallaqni itti jijjiiramu diriirsuu. Yeroo danda’ametti ‘apps’ daldalaa fayyadamuu.
  • Maallaqaan yoo kaffaltan kaffaltii kaffalamuu qabu qofa harka keessaniin kaffaluu.
  • Of eeggannoo godhaa, akkasumas namni sun daqiiqaa dhumaa irratti waan tokko yoo jijjiire haquuf cimsaatii itti yaadaa.
 • Dhageettii (Instinct) keessan amanadhaa! Yoo wanti tokko akka sirrii hin ta’in kan isinitti dhaga’amu ta’e, beellamicha haqaa.
 • Halkaniin, kophaa keessan ykn bakka addaan baafame tokkotti gonkumaa wal hin quunnaminaa. 

Somali

IIbsiga iyo iska Iibinta Alaabada si Amaan ah,

MPD waxa ay aragtay in ay isa soo kordheyso burcadnimada la xiriirta wax kala iibsiga iyo alaabada lagu kala iibsado baraha bulshada sida Facebook Marketplace iyo Craigslist. 

Marka uu qofku isku dayo inuu la kulmo dhinaca kale si ay isu weydaarsadaan lacagta iyo alaabada ay ku heshiiyeen, dadka waxaa loo geystaa burcadnimo hubeysan iyada oo laga qaato alaabada ay iibinayeen ama lacagtii ay doonayaan in ay wax ku iibsadaan. Mararka qaarkoodna waxaa dhacday in dadka la toogto. 

Todobaadkii la soo dhaafay oo kaliya, shilal noocaas ah ayaa laga soo sheegay in ay ka dheceen Koonfurta Minneapolis meel u dhow lootada 5400 ee wadada 27aad Ave S iyo lootada 5700 ee wadada 24aad Ave S iyo dhinaca Waqooyi Bari ee  Minneapolis meel ku dhow lootada 700 ee wadada Buchanan St NE iyo lootada 1900 ee wadada Johnson St NE.

La kulanka aad la kulanto qof aadan garaneyn oo aad wax kala gadataan waa mid aad khatar u ah. 

Halkan waxaan idinkugu soo gudbineynaa talo ka caawineysa dadka wax iibsanaya iyo kuwa wax iska iibinaya in ay nabadgelyo helaan marka ay la kulmayaan dhinaca kale:

 • Waa in aad kula kulantaa dhinaca kale goob dadka oo dhan goob joog ka yihiin oo iftiin (ileys) badan leh, leh kaamarooyin, oo dadka iyo gaadiidku marayaan, saldhigyada booliska, dukaamada qaxwaha, ama maktabadaha dadweynaha kuwaas ayaa ah tusaale wanaagsan. 
 • Marna ha kula kulmin gurigaaga ama hoyga aad degan tahay. 
 • Hala wadaagin macluumaadkaaga shaqsiga ah.
 • Hubi qofka iibiyaha ah ama iibsanaya macluumaadka ugu qoran baraha bulshada si aad u ogaato in ay yihiin kuwo sax ah oo jira. 
 • Soo kaxeyso saaxiib ama qof qoyska ka tirsan marka aad dhinaca kale la kulmeyso. 
 • Sameyso qorshe dhameystirana ka hor inta aadan tegin goobta aad kula kulmeyso
  • Kula heshii dhinaca kale halka aad kula kulmeyso 
  • Kula heshii dhinaca kale waqtiga aad kulmeysaan
  • Kula heshii sida lacagta la isu weydaaersaneysaan. Isticmaal barnaamijyada lacagta la isugu diro haddii ay suurogal tahay
  • Haddii aad lacag caddan ah siineyso, soo diyaarso inta aad ku heshiiseen kaliya . 
  • Digtoonoow oo aad uga fikir in aad ka noqoto haddii qofku isbedelo daqiiqadaha ugu dambeeya .
 • Dareenkaaga ku kalsoonoow! haddii ay jiraan wax aad ka shakiso, baaji kulanka. 
 • Marna dhinaca kale hala kulmi xili habeen ah, kaligaa, ama meel gooni go’an ah.

Hmong

Kom muaj kev nyab xeeb thaum Yuav thiab Muag Khoom

MPD tau pom kev nyiag khoom nce siab los ntawm txoj kev yuav thiab muag khoom hauv vas sab siv computer xws li Facebook Marketplace thiab Craigslist.

Thaum sib ntsib tshwm nstej tshwm muag los yuav lossis muag khoom li tau hais, tau muaj cov tib neeg raug nyiag cov khoom muag lossis qhov nyiaj them lawv. Tau muaj tej tug raug tua lawm.  

Lub lim tiam tas los no, tau muaj ntau qhov teebmeem tshwm sim nyob rau South Minneapolis ze cheebtsam ntu kev ntawm 5400 – 27th Ave S thiab ntawm cheebtsam ntu kev 5700 – 24th Ave S thiab Sab Qaum Teb Hnub Tuaj “Northeast” Minneapolis ze ntawm cheebtsam ntu kev 700 ntawm Buchanan St NE thiab cheebtsam ntu kev 1900 Johnson St NE.

Ntsib ib tug neeg txawv mus yuav lossis muag khoom yog ib qhov teebmeem txaus ntshai heev.

Ntawm nov yog ib co kev pab qhia cov neeg yuav khoom lossis muag khoom kom muaj kev nyabxeeb thaum mus yuav lossis muag khoom:

 • Mus yuav lossis muag khoom ntawm tej qho chaw muaj pejxeem uas muaj teeb thiab kaj lug, muaj koob yees duab soj ntsuam, thiab muaj tsheb ntau thiab neeg taug kev mus los. Ntawm tub ceevxwm cov chaw, cov khwv kasfes, thiab cov tsev qiv ntawv yog tej chaw piv txwv zoo sib ntsib.
 • Tsis txhob sib ntsib ntawm koj lub tsev lossis lwm tus qhov chaw nyob.
 • Tsis txhob qhia dabtsi txog koj tus kheej.
 • Mus xyuas tus neeg yuav lossis muag lub npe hauv vassab kom pab koj soj ntsuam seb nws yog dag los tiag. 
 • Coj ib tug phoojywg lossis neeg hauv tseg nrog koj mus yuav lossis muag khoom.
 • Muaj ib txoj kev npaj ua ntej yuav mus ntsib lawv.
  • Teem rau ib qhov chaw pejxeem sib ntsib.
  • Teem ib lub sijhawm meej mus sib ntsib
  • Teem saib yuav them nyiaj li cas. Siv cov kev them nyiaj “apps” xwb yog tau 
  • Yog them nyiaj ntsuab, tsuas nqa qhov nyiaj them ntawd nrog koj xwb.
  • Ceev faj thiab tsis txhob mus yog hais tias tus neeg ntawd hloov dabtsi ze lub sijhawm teem.
 •  Ntseeg koj tus kheej! Yog muaj dabtsi txawv txav, tsis txhob mus ntsib lawv. 
 • Tsis txhob mus sib ntsib hmo ntuj, koj ib leeg, lossis ib qhov chaw nyob nrug deb.